Parcel Shipping Privacybeleid

Deze privacy kennisgeving beschrijft hoe FP DBS persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en openbaar maakt en welke keuzes u hebt met betrekking tot uw persoonsgegevens.

Wanneer we verwijzen naar “FP DBS”, bedoelen we het in Nederland geregistreerde bedrijf Ruys Handelsvereniging BV (hierin aangeduid als “wij”, “ons” of “onze”).

Wij treden op als de controller of verwerker van uw persoonsgegevens, zoals meer in detail uitgelegd in het gedeelte “Toepasselijkheid van deze privacy kennisgeving” hieronder.

Voor zover informatie in verband wordt gebracht met een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon en wordt beschermd als persoonsgegevens onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, wordt er in deze privacy kennisgeving naar verwezen als “persoonsgegevens”.

 

Toepasselijkheid van deze privacy kennisgeving

Deze privacy kennisgeving is van toepassing op alle persoonsgegevens die worden verzameld of verstrekt wanneer u de pakket traceer applicatie “Parcel Shipping” (de “Applicatie”) installeert of gebruikt en de diensten die wij leveren in verband met deze Applicatie (de “Diensten”), en wanneer u onze website bezoekt.

Deze privacy kennisgeving is niet van toepassing op toepassingen of software van derden die via onze toepassing met de Diensten integreren (“Diensten van derden”), of andere producten, diensten of bedrijven van derden.
Toegang, levering en gebruik van de Diensten kunnen worden geregeld in een afzonderlijke overeenkomst met onze klanten (de “Klantovereenkomst”), inclusief de verwerking van persoonsgegevens of andere inhoud die via de Applicatie wordt ingediend (“Klantgegevens”).

Een Klant is de organisatie die de Klantovereenkomst met ons is aangegaan. De Klant (bijvoorbeeld uw werkgever) beheert alle bijbehorende Klantgegevens en de werking van de Diensten. Als u vragen hebt over specifieke toepassingsinstellingen en privacy praktijken, neem dan contact op met de Klant. Indien u een uitnodiging voor deelname aan de Applicatie hebt ontvangen maar nog geen account (“Diensten Account”) hebt aangemaakt, dient u hulp te vragen aan de Klant die de uitnodiging heeft verstuurd.

Gegevensverwerking is een breed scala aan handelingen die met Klantgegevens worden verricht, waaronder het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, aanpassen of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, bekendmaken door middel van doorzending, verspreiden of anderszins beschikbaar stellen, samenbrengen of combineren, beperken, wissen of vernietigen van gegevens.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij kunnen Klantgegevens en andere informatie en gegevens (“Overige informatie”) op verschillende manieren verwerken:

– Klantgegevens. De Klant of individu die door een Klant toegang tot de Applicatie is verleend (“Geautoriseerde Gebruiker van de Klant”) kan bij het gebruik van de Diensten Klantgegevens aan ons verstrekken. Zo kan de Klant of de Geautoriseerde Gebruiker van de Klant via de Applicatie naam en contactgegevens van de Geautoriseerde Gebruiker van de Klant verstrekken, informatie over het pakket (gewicht, afmetingen, verzend-ID, volgnummer), informatie over de vervoerder en de ontvanger (naam, contactgegevens), kosten en vergoedingen, transactie en informatie over de levering van het pakket.

 

– Andere Informatie. Wij verzamelen, genereren en ontvangen ook Andere Informatie:

(a) Aanvraag en Account informatie. Om een Diensten Account in onze Applicatie aan te maken of bij te werken, verstrekt u of de Klant (bijv. uw werkgever) ons een naam en een e-mailadres of soortgelijke accountgegevens. Daarnaast kan de Klant ons voorzien van factuurgegevens, zoals contactgegevens van de Klant, bankgegevens en adres.

(b) Communicatiegegevens. Wij kunnen u diensten, technische en andere berichten sturen of contact met u opnemen om u te informeren over wijzigingen in onze Diensten en belangrijke Diensten-gerelateerde berichten, zoals berichten over beveiliging en fraude.

(c) Metagegevens over Diensten. Wanneer de Gemachtigde Gebruiker van de Klant interageert met de applicatie en Diensten, worden metadata gegenereerd die extra context bieden over de acties van de Gemachtigde Gebruiker van de Klant. Bijvoorbeeld de soorten Diensten die worden gebruikt (indien van toepassing);

(d) Loggegevens. Onze servers verzamelen automatisch informatie wanneer u onze websites of Diensten bezoekt of gebruikt en leggen deze vast in logbestanden. Deze loggegevens kunnen bestaan uit het Internet Protocol (IP)-adres, het adres van de webpagina die werd bezocht voordat u de website of Diensten gebruikte, browsertype en -instellingen, informatie over de browserconfiguratie en cookiegegevens, de datum en het tijdstip waarop de Diensten werden gebruikt;

(e) Locatiegegevens. Wij kunnen informatie ontvangen van uw apparaten, die ons helpt uw locatie bij benadering te bepalen. We kunnen locatiegegevens van apparaten verzamelen in overeenstemming met het toestemmingsproces dat door uw apparaat wordt verstrekt en u kunt deze identificatiecode wijzigen in de instellingen van uw apparaat.

(f) Cookie informatie. Wij gebruiken cookies en soortgelijke technologieën in onze websites en Diensten om ons te helpen Andere Informatie te verzamelen. Voor meer details over hoe wij deze technologieën gebruiken, en uw opt-out mogelijkheden en andere opties, zie ons cookiebeleid op onze website www.parcel-shipping.nl

 

Hoe wij persoonsgegevens verwerken

In het algemeen is niemand wettelijk of contractueel verplicht om Klantgegevens of Andere Informatie te verstrekken. Echter, bepaalde persoonsgegevens worden echter automatisch verzameld en als bepaalde persoonsgegevens niet worden verstrekt, kunnen wij de Diensten mogelijk niet leveren.

Klantgegevens worden door ons gebruikt en verwerkt in overeenstemming met de instructies van de Klant, met inbegrip van alle toepasselijke voorwaarden in de Klantovereenkomst en het gebruik van de functionaliteit van de Diensten door de Klant. Met betrekking tot Klantgegevens zijn wij een verwerker en is de Klant de verwerkingsverantwoordelijke, die het doel en de middelen voor de verwerking van Klantgegevens bepaalt. De Klant kan bijvoorbeeld toegang tot de Applicatie verlenen en verwijderen, rollen toewijzen, Klantgegevens openen, delen en wijzigen en anderszins zijn controles en beleid op de Diensten toepassen.

Wij verwerken Locatiegegevens alleen op basis van toestemming van de Geautoriseerde Gebruiker van de Klant en u kunt deze identificatiecode wijzigen in de instellingen van uw apparaat.

 

Wij gebruiken Overige Gegevens om onze legitieme belangen in het opererend houden van onze Diensten, website en bedrijf te beschermen en om onze Diensten aan de Klant uit te voeren. Meer specifiek gebruiken wij Andere Informatie voor de volgende doeleinden:

– Om onze Diensten te leveren, te onderhouden en te beschermen. Dit omvat het gebruik van Andere Informatie om de levering van de Diensten op grond van een Klantovereenkomst te ondersteunen, servicefouten, beveiligings- of technische problemen te voorkomen of aan te pakken, het gebruik te analyseren en te controleren.

– Om met u te communiceren door te reageren op uw verzoeken, opmerkingen en vragen. Als u contact met ons opneemt, kunnen we uw Andere Informatie gebruiken om te reageren.

– Voor facturering, accountbeheer en andere administratieve zaken. Mogelijk moeten wij contact met u opnemen voor facturering en gebruiken wij Applicatie- en Accountgegevens om accounts te beheren en facturering en betalingen bij te houden.

– Om veiligheidsproblemen en misbruik te onderzoeken en te helpen voorkomen.

 

Hoe wij informatie delen en openbaar maken

Klanten bepalen hun eigen beleid en praktijken voor het delen en openbaar maken van Klantgegevens. Wij bepalen niet hoe klanten ervoor kiezen Klantgegevens te delen of openbaar te maken. Wij kunnen Klantgegevens delen en openbaar maken in overeenstemming met de instructies van een Klant en met de juiste toestemming in overeenstemming met de voorwaarden van de Overeenkomst met de Klant en het gebruik van de functionaliteit van de Diensten door de Klant.

Wanneer de Geautoriseerde Gebruiker van de Klant persoonsgegevens in de Applicatie indient, kunnen deze worden getoond aan andere geautoriseerde Gebruikers in de Applicatie. Zo kunnen bijvoorbeeld de naam en het e-mailadres van de Geautoriseerde Gebruiker worden weergegeven bij hun profiel. Vertegenwoordigers van de Klant (beheerders) en Geautoriseerde Gebruikers van de Klant kunnen toegang krijgen tot de Klantgegevens en deze wijzigen of beperken.

Wij kunnen derden inschakelen als dienstverleners of zakelijke partners om persoonsgegevens te verwerken en ons bedrijf te ondersteunen. Deze derden kunnen bijvoorbeeld opslagdiensten leveren. Wij kunnen ook persoonsgegevens delen met onze filialen, moedermaatschappijen en/of dochterondernemingen. Wij nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat genoemde bedrijven persoonsgegevens verwerken volgens de vereiste en adequate beveiligingsmaatregelen en anderszins in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming en beste praktijken.

Wij kunnen klantgegevens of andere informatie bekendmaken indien wij redelijkerwijs van mening zijn dat dit in overeenstemming is met ons legitieme belang of vereist wordt door toepasselijke wetgeving, regelgeving of juridische procedures. Wij kunnen klantgegevens of andere informatie bekendmaken om de rechten, het eigendom, onze gebruikers of derden te beschermen en te verdedigen, of in verband met het onderzoeken en voorkomen van illegale activiteiten, fraude of veiligheidskwesties, inclusief het voorkomen van schade.

Wij zullen niet meer persoonsgegevens openbaar maken dan nodig is voor het doel van de openbaarmaking en met inachtneming van de wetgeving inzake regelgeving en gegevensbescherming.

Wij geven geen persoonsgegevens door buiten de Europese Unie en de landen van de Europese Economische Ruimte.

 

Bewaren van gegevens

Wij bewaren persoonsgegevens alleen zo lang als nodig is voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden of zoals vereist door regelgevende wetgeving of wetgeving inzake gegevensbescherming.

Wij zullen Klantgegevens bewaren in overeenstemming met de instructies van een Klant, inclusief alle toepasselijke voorwaarden in de Klantovereenkomst en het gebruik van de functionaliteit van de Diensten door de Klant.

Wij kunnen Andere Gegevens bewaren zolang als nodig is voor de in deze privacy kennisgeving beschreven doeleinden. Dit kan inhouden dat wij uw Andere Gegevens bewaren nadat u uw Diensten Account hebt gedeactiveerd voor de periode die nodig is om legitieme zakelijke belangen na te streven, te voldoen aan wettelijke verplichtingen, geschillen op te lossen en onze overeenkomsten te handhaven.

 

Uw rechten

U hebt bepaalde wettelijke rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Behoudens wettelijke uitzonderingen hebt u het recht om toegang te vragen tot informatie en om deze informatie bij te werken, te verwijderen of te corrigeren. U kunt dit gewoonlijk doen via de instellingen in uw Diensten Account. Als u de instellingen niet kunt gebruiken, neem dan contact op met de Klant voor aanvullende toegang en hulp.

U hebt het recht om klachten over het gebruik van de persoonsgegevens in te dienen bij de Nederlandse Autoriteit voor Privacybescherming (https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap) als u vindt dat de verwerking van uw gegevens inbreuk maakt op uw rechten en belangen.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacy kennisgeving van tijd tot tijd wijzigen. Wetten, voorschriften en industrienormen evolueren, waardoor deze wijzigingen noodzakelijk kunnen zijn, of wij kunnen wijzigingen aanbrengen in onze diensten. Wij zullen de wijzigingen op deze pagina bekendmaken en raden u aan onze privacy kennisgeving te lezen om op de hoogte te blijven. Als wij wijzigingen aanbrengen die uw privacyrechten wezenlijk beïnvloeden, zullen wij u daarvan aanvullend in kennis stellen, bijvoorbeeld via e-mail of via de Applicatie. Als u het niet eens bent met de wijzigingen in deze privacy kennisgeving, dient u uw Diensten Account te deactiveren. contact opnemen met de Klant als u wilt verzoeken om verwijdering van persoonsgegevens onder hun beheer.

 

Contact met ons opnemen

Neem ook gerust contact met ons op als u vragen hebt over deze Privacyverklaring of als u een van uw wettelijke rechten wilt uitoefenen. Wij zullen u binnen een redelijke termijn antwoorden. Voor meer informatie over dit privacystatement of ons privacybeleid richt u zich tot de heer D. Dondorp, e-mail: d.dondorp@fp-ruys.nl.

Ruys Handelsvereniging B.V.
ILSY-plantsoen 1 BIS
2497 GA Den Haag
Tel: 088-7897111
E-mail: parcel-shipping@fp-ruys.nl
KvK: 27009317

Laten we praten

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.